การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจเบื้องต้น
(pro1)

 This course allows guest users to enter

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของการเขียนโปรแกรม เช่น ตัวแปร ชนิดข้อมูล การนำเข้า การส่งออก เป็นต้น เทคนิคในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุและการพัฒนาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อประยุกต์ใช้งานด้านธุรกิจ สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมของการเขียนโปรแกรมแก่ผู้เรียน

This course allows guest users to enter