4012508 การวิจัยดำเนินงาน (อ.ณาตยาณี)
(4012508)

 This course requires an enrolment key


ศึกษาหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ทฤษฎีการตัดสินใจ การสร้างตัวแบบการโปรแกรมเชิงเส้น การจัดสรรทรัพยากร รูปแบบปัญหาทางการขนส่ง รูปแบบปัญหาการจัดงาน ตัวแบบการประสานงาน การจัดลำดับงานและการกำหนดขั้นตอนของงานการเลียนแบบทางสถิติ ทฤษฎีการแทนที่ การควบคุมคลังพัสดุ การวิเคราะห์ข่ายงานและการเขียนโปรแกรมเพื่อการวิจัยการดำเนินงาน

This course requires an enrolment key