4012511 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (อ.ณาตยาณี)
(CS4012511)

 This course requires an enrolment key

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โมเดลธุรกิจ การวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่า สถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน พฤติกรรมผู้บริโภค กฎหมายและจริยธรรม ระบบรักษาความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือและการควบคุมความผิดพลาด การกู้คืน การวางแผนวิธีการแก้ปัญหา การพัฒนาและติดตั้งใช้งาน การออกแบบเว็บไซต์ มาตรฐานและการทำงานบนระบบอินเทอร์เน็ต การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา การแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบชำระเงิน การขนส่ง

This course requires an enrolment key