3061105 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
(BC3061105)

 This course allows guest users to enter

ศึกษาทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการดำเนินการเชิงธุรกิจ และการใช้โปรแกรมกระดาษทำการเป็นเครื่องมือในการจัดการ แก้ปัญหาเชิงธุรกิจ การรักษาข้อมูลสำคัญขององค์การให้เป็นความลับ

This course allows guest users to enter