4014502 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
(IT 4014502)

 This course requires an enrolment key

แนวคิดและหลักการการ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ การศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้ การจดจำ การศึกษาความสามารถในการใช้งาน การวิเคราะห์ลำดับเหตุการณ์ วิธีการนำเสนอ การออกแบบขั้นตอนส่วนประสาน ระหว่างคอมพิวเตอร์และผู้ใช้ การสร้างต้นแบบ การประเมินประสิทธิภาพของระบบบนพื้นฐานความสะดวกในการใช้งาน

This course requires an enrolment key