4014003 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(IT 4014003)

 This course requires an enrolment key

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ โครงสร้างและหลักการบริหารองค์กร สารสนเทศในองค์กร เทคโนโลยีในระบบสารสนเทศ ระบบการจัดการและระบบสนับสนุนในองค์กร ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจ การวางแผนระบบสารสนเทศ และการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

This course requires an enrolment key