SIT2202 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
(SIT2202)

 This course requires an enrolment key

ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตรรกศาสตร์เซตความสัมพันธ์และฟังก์ชันหลักการนับตัวแปรสุ่มความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นทั้งแบบเป็นอิสระและแบบมีเงื่อนไขฐานของระบบตัวเลขโดยเฉพาะเลขฐานสิบฐานสองฐานแปดและฐานสิบหกการแปลงเลขฐานและพีชคณิตของเลขฐานเมตริกซ์ดีเทอร์มิแนนท์และอินเวิร์สของเมตริกซ์พีชคณิตบูลีนวงจรตรรกะและวงจรเชิงผสมการลดรูปวงจรลอจิกทฤษฎีกราฟเบื้องต้น ต้นไม้รวมถึงศึกษาตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

This course requires an enrolment key