Sub-categories
เทคโนโลยีการศึกษา
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน Online
กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา/การบริหารการศึกษา
กลุ่มวิชาวิจัย/วัดผลและประเมินผล

  • คำอธิบายรายวิชา
    ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทฤษฎีหลักสูตร องค์ประกอบของหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรมาตรฐานสากล หลักสูตรการศึกษาเพื่ออาชีพ ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด การฝึกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรแบบจุลภาค การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา การปฏิบัติการนำหลักสูตรไปใช้ การประเมินและการนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร