• ความรู้พื้นฐานทางเภสัชวิทยา การจำแนกประเภทของยาชนิดต่างๆ รูปแบบการบริหารยาและสมุนไพร ข้อบ่งใช้ของยาและกลไกการออกฤทธิ์ของยาแต่ละกลุ่ม อาการข้างเคียงและการเกิดพิษจากยา ปฏิกิริยาระหว่างกันของยาที่มีผลต่อการใช้ยา วิธีการป้องกันและช่วยเหลือเมื่อมีอาการเกิดพิษจากการใช้ยา วิธีการใช้ยาและขนาดยาสำหรับนักศึกษาพยาบาล