กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา/การบริหารการศึกษา

  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี (ภาคปกติ)

              ศึกษาความหมาย และความสำคัญของการศึกษา  หลักการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 การจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์   บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของครู  คุณลักษณะของครูที่ดี  จรรยาบรรณวิชาชีพครู  การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู  การสร้างศรัทธาและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู  การเป็นครูดี ครุเก่ง ครูปรีชาสามารถ  การเป็นผู้นำทางวิชาการ  มาตรฐานวิชาชีพครู  องค์กรวิชาชีพครู  และในอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี   ภาค กศ.บท.

        ศึกษาความหมาย  ความสำคัญและค้นคว้าแนวคิดทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อการปฏิรูปการศึกษาในทุกระดับการศึกษา  การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  การพัฒนาระบบและกลไกทางการศึกษา  โดยมุ่งเน้นการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน

  • การศึกษาไทยและครูชั้นวิชาชีพ  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี  (ภาค กศ.บท.)

    ศึกษาความหมาย และความสำคัญของการศึกษา  หลักการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 การจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์   บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของครู  คุณลักษณะของครูที่ดี  จรรยาบรรณวิชาชีพครู  การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู  การสร้างศรัทธาและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู  การเป็นครูดี ครุเก่ง ครูปรีชาสามารถ  การเป็นผู้นำทางวิชาการ  มาตรฐานวิชาชีพครู  องค์กรวิชาชีพครู  และในอนุญาตประกอบวิชาชีพครู