วิทยาศาสตร์

  • ศึกษาความหมายและขอบเขตของสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศกลไกสิ่งแวดล้อม ประชากรมนุษย์และทรัพยากรที่จำเป็น การควบคุมพลังงานสำหรับสังคมมนุษย์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษและการป้องกัน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก การพัฒนา นโยบายสาธารณะกับสิ่งแวดล้อมและวิถีชุมชนที่ยั่งยืน
  • ศึกษาธรรมชาติและสมบัติของแสงบางประการที่จะนำไปสู่ความเข้าใจลักษณะบางประการของวัตถุท้องฟ้าระบบพิกัดทางดาราศาสตร์ ทรงกลมท้องฟ้า ระบบสุริยะ ปฏิบัติการใช้ทัศนอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์เพื่อศึกษาลักษณะและปรากฏการณ์ต่างๆ ของวัตถุท้องฟ้าเริ่มตั้งแต่วัตถุท้องฟ้าที่อยู่ใกล้ที่สุด ไปยังจุดที่กว้างไกลที่สุดจากโลกถึงเอกภพและเทคโนโลยีอวกาศ

  • ศึกษามหาสมุทรทั่วโลกพื้น น้ำสิ่งมีชีวิตและกลไกต่างๆของมหาสมุทรบรรยากาศแบบไดนามิคของโลกส่วนประกอบโครงสร้างอุณหภูมิความชื้น เมฆฝน ความกดอากาศลม รูปแบบสภาพอากาศ พายุที่รุนแรงภูมิอากาศโลกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกและการศึกษาภาคสนามทางอุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตร์

  • ศึกษาบทนำเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์โลก ส่วนประกอบของโลก สสาร แร่และหิน พื้นผิวของโลก การผุพัง ดิน การเคลื่อนย้ายมวล น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน ภูมิประเทศที่เกิดจากธารน้ำแข็ง ทะเลทรายและลม โครงสร้างภายใน แรงภายใน ธรณีแปรสัณฐาน (เทคโทนิค) แผ่นดินไหว ภูเขาไฟและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดหินอัคนี การเปลี่ยนสภาพของแผ่นเปลือกโลกและกระบวนการเกิดภูเขา วิวัฒนาการของโลก ธรณีกาล ซากดึกดำบรรพ์และวิวัฒนาการของสิ่งชีวิตและการศึกษาภาคสนามทางธรณีวิทยา