การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม

  • โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบถ่ายทอดสดแบบ Real Time ประจำปี 2556

    ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบถ่ายทอดสดแบบ Real Time ประจำปี 2556 ระหว่างเดือน มีนาคม – กันยายน 2556 (เวลา 09.00 – 16.30 น.) ในหัวข้อ "การบริหารจัดการสมัยใหม่" ณ ห้อง VDO Conferance ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ โดยได้นำเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ อาทิระบบการถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม การถ่ายทอดสดผ่านระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงมาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ ตลอดจนทักษะในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ ด้วยเนื้อหาหลักสูตรทั้งภาคทฤษฏีเชิงวิชาการ และกรณีศึกษาต่าง ๆ โดยวิทยากรที่มีคุณภาพ นอกเหนือไปจากการจัดอบรม/ สัมมนา ในรูปแบบปกติ
  • ปัจจุบันการแข่งขันในตลาดโลกจะทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ ความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งของเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ ทำให้องค์กรต่าง ๆ ต้องปรับตัวอย่างเร่งด่วนเพื่อจะก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายที่เกิดขึ้น ปัจจัยที่จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จนั้น นอกจากการมีแผนกลยุทธ์ที่ดีแล้ว ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพก็นับเป็นหัวใจแห่งความสำเร็จขององค์กร อย่างไรก็ตาม การลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรอย่างต่อเนื่องจำเป็นต้องใช้งบประมาณสูง ในการส่งบุคลากรไปอบรมนอกพื้นที่ จึงเป็นปัญหาขององค์กรซึ่งมีงบประมาณจำกัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน