บริหารธุรกิจ

  • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป และการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาของผู้เรียน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
  • ศึกษาแนวคิด และความสำคัญของระบบสารสนเทศที่มีต่อองค์กร ประเภทและโครงสร้างของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การวิเคราะห์ลักษณะความต้องการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจสำหรับนักบริหาร การจัดระบบฐานข้อมูล เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างความ ได้เปรียบในเชิงการแข่งขันที่มีต่อการทำงานของผู้บริหาร โครงสร้างและวัฒนธรรมขององค์การ

  • ศึกษาแนวคิด และความสำคัญของระบบสารสนเทศที่มีต่อองค์กร ประเภทและโครงสร้างของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การวิเคราะห์ลักษณะความต้องการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจสำหรับนักบริหาร การจัดระบบฐานข้อมูล เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างความ ได้เปรียบในเชิงการแข่งขันที่มีต่อการทำงานของผู้บริหาร โครงสร้างและวัฒนธรรมขององค์การ