ภาวะผู้นำการจัดการศึกษา


  • การพัฒนาความรู้และทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน และการสืบค้นที่หลากหลายทั้งรูปแบบและวิธีการ นักศึกษาต้องแสดงความสามารถให้เห็นถึงสมรรถนะและทักษะทางปัญญาในการบูรณาการหลักสูตร การออกแบบการสอนและการผลิตสื่อการสอนที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างหลากหลายเพื่อการสอน โดยมีจุดเน้นที่การผสมผสานรูปแบบการสอนปกติในชั้นเรียนกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมการสอนสื่อผสมระหว่างเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันกับเทคโนโลยีใหม่ที่ปรากฏ