การบริหารการศึกษา

  • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป และการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาของผู้เรียน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต


  • ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการนำคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอนพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรูปแบบมัลติมีเดียที่เหมาะสมกับระดับของผู้เรียนและรูปแบบการศึกษาในระบบต่างๆของท้องถิ่นการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเป็นแหล่งความรู้สำหรับท้องถิ่น

  •     หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

    ศึกษาและวิเคราะห์หลักการ แนวคิด  แนวปฏิบัติ และความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับงานสนับสนุน  เช่น การบริหารงานกิจกรรมนักเรียน  งานธุรการ  การเงินและพัสดุ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนที่เอื้อต่อการพัฒนาสถานศึกษา  เน้นการบริหารในเขตพื้นที่การศึกษา  ศึกษาและประยุกต์ใช้แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์การศึกษามาใช้ในการวางแผน  และการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา โดยเฉพาะการระดมและการบริหารทรัพยากรในท้องถิ่นเพื่อประโยชน์สูงสุดในการจัดการศึกษา

  • ศึกษาถึงรากฐานขององค์การในแง่ของระบบสารสนเทศ ความสำคัญและบทบาทของระบบสารสนเทศในการบริหาร เทคนิคพื้นฐานของระบบสารสนเทศ การสื่อสารและเครือข่ายการสร้างระบบสารสนเทศ นวัตกรรมทางการศึกษาและการบริหารการศึกษา การนำนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษา นวัตกรรมกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารระบบสารสนเทศและการบริหารระบบสารสนเทศในองค์การทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เน้นถึงระบบสารสนเทศในยุคปัจจุบัน