ภาษาอังกฤษ

  • ศึกษาและพัฒนาภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อการติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่นการทักทาย การกล่าวลา การแนะนำตนเองและผู้อื่น การใช้ข้อมูลและคำแนะนำ การสนทนา การแสดงความรู้สึก การอ่านประกาศ โฆษณาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การกรอกแบบฟอร์ม และการเขียนข้อความง่าย ๆ ฯลฯ รวมทั้งการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

  • Course Description

     An introduction of English for hotel business. Basic English vocabulary and expressions regularly used in various hotel settings and departments, e.g., reception, food and beverage, restaurant and housekeeping. The study of discourse in basic hotel communication; Real-life situations and dialogues based on scenes in which hotel employees come into contact with English speakers.