รายวิชาทั้งหมด 
4024606 Analytical chemistry (2/2556)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
4022601 Analytical Chemistry I (1/2556)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
4023711 Environmental chemistry (1/2556)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
SCH0101 Chemistry I (2/2556)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
4023604 ปฏิบัติการเคมี 2 เทอม 1/2556รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
SCH0102 ปฏิบัติการเคมี 1 เทอม 1/2556รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
CH 1106 ปฏิบัติการเคมี 1 (ภาคปกติ) เทอม 1/2555รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
4021106 ปฏิบัติการเคมี 1 (กศ.บท) อ.นภาพรรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
4021101 เคมี 1 (กศ.บท) อ.นภาพรรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
4021102 เคมี 2 (อ.นภาพร)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
4021107 ปฏิบัติการเคมี 2 (ภาคปกติ) เทอม 2/2555รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน