• คำอธิบายรายวิชา

    ศึกษาหลักการ วิธีการพัฒนาบุคคลและกลุ่ม อุดมการณ์ คุณธรรมสำหรับนักพัฒนา วิธีการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาชุมชน กระบวนการและเทคนิคของการรวมกลุ่ม การพัฒนากลุ่มและเสริมสร้างพลังอำนาจชุมชน การปฏิบัติงานเป็นกลุ่มเพื่อการพัฒนาชุมชน