• วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านพืช Plant Science and Technology

    ลักษณะทางรูปพรรณสัณฐานและกายวิภาคของพืช โครงสร้างและหน้าที่สำคัญของราก ลำต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ดของพืช การจำแนกประเภทพืช กระบวนการสำคัญที่เกิดขึ้นในพืช การเจริญเติบโตและพัฒนาของพืช ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืชและการพัฒนา พันธุกรรมพืช สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ความสัมพันธ์ระหว่างพืชและสิ่งแวดล้อม หลักการพิจารณาเลือกพืชที่ปลูก หลักและวิธีการปลูกพืชแบบต่าง ๆ หลักการบำรุงรักษา หลักการขยายพันธุ์พืช หลักการเก็บเกี่ยวผลผลิต และวิทยาการหลังการเห็บเกี่ยวผลผลิต

  • 5033201  การผลิตผัก

                  Principle of Vegetable Production

  • 5033401  หลักการไม้ผล Principle of Pomology

    ไม้ผลและการแยกประเภทของไม้ผล ส่วนประกอบต่าง ๆ ของไม้ผล การออกดอกและวรีรวิทยาการออกดอก สรีรวิทยาการติดผลและการสุกของผล การเลือกพื้นที่ปลูก การเลือกชนิดพันธุ์ไม้ผลที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และความต้องการของตลาด การเตรียมพื้นที่ปลูกไม้ผล การปลูก การจัดการระบบน้ำ การจัการปุ๋ย การควบคุมทรงพุ่มแลการตัดแต่งกิ่ง  วิธีการขยายพันธุ์ที่เหมาะสมกับไม้ผลแต่ละชนิด การเก็บเกี่ยว การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว และการจำหน่ายผลิตผล