• จัดทำโดย: อ.ดอกรัก ชัยสาร

  คำอธิบายรายวิชา: การใช้กล้องจุลทรรศน์เพื่อศึกษาจุลินทรีย์ เทคนิคการทำปลอดเชื้อ การเตรียมอาหารสำหรับเลี้ยงจุลินทรีย์ เทคนิคการแยกเชื้อบริสุทธิ์ การนับจำนวนจุลินทรีย์ การวินิจฉัยจุลินทรีย์เบื้องต้น ผลของสารปฏิชีวนะต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์คุณภาพของน้ำโดยใช้จุลินทรีย์

  รหัสผ่าน: รับจากอาจารย์ผู้สอนในคาบแรก

 • จัดทำโดย: อ.ดอกรัก ชัยสาร

  คำอธิบายรายวิชา: พื้นฐานของจุลชีววิทยา โครงสร้างเซลล์โพรคาริโอตและยูคาริโอต การจำแนกประเภทสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การเจริญเติบโต พันธุกรรม การสืบพันธุ์ การควบคุมจุลินทรีย์ บทบาทของจุลินทรีย์ในน้ำ ดิน อากาศ อาหารและอุตสาหกรรม ประโยชน์และโทษของจุลินทรีย์ การศึกษานอกสถานที่

  รหัสผ่าน: รับจากอาจารย์ผู้สอนในคาบแรก

 • จัดทำโดย: อ.ดอกรัก ชัยสาร

  คำอธิบายรายวิชา: การวาดภาพทางชีววิทยา หลักการถ่ายภาพทั่วไป อุปกรณ์ถ่ายภาพ การถ่ายภาพตัวอย่างทางชีววิทยาในสภาพธรรมชาติและในห้องทดลอง การถ่ายภาพแบบมาโครและไมโคร การเก็บตัวอย่างทางชีววิทยา แหล่งสารสนเทศสำหรับการเรียนชีววิทยา การสืบค้นสารสนเทศทางชีววิทยา ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น การเขียนรายงานทางวิทยาศาสตร์

  รหัสผ่าน: รับจากอาจารย์ผู้สอนในคาบแรก

 • จัดทำโดย: อ.ดอกรัก ชัยสาร

  คำอธิบายรายวิชา: กำเนิดสิ่งมีชีวิต สมบัติของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ สารเคมีของสิ่งมีชีวิต เซลล์และเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ กลไกของวิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม

  รหัสผ่าน: รับจากอาจารย์ผู้สอนในคาบแรก

 • การใช้ประโยชน์ของจุลินทรีย์เพื่อการผลิตอาหารพื้นบ้าน จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เกษตรอินทรีย์ การขยายพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ในท้องถิ่นและเทคโนโลยีชีวภาพ
 • คำอธิบายรายวิชา
  ศึกษากำเนิดชีวิตและวิวัฒนาการ เคมีพื้นฐานของชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ การแบ่งเซลล์ การสืบพันธ์ุและการเจริญเติบโต ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ปฏิสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

  Course Description
  Structure and function of cells and organelle genetics process in living organisms evolution biodiversity interactions between organisms and environment
 • ความรู้พื้นฐานทางนิเวศวิทยาระดับสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยาระดับประชากร นิเวศวิทยาระดับชุมชน ระบบนิเวศแบบต่างๆ การถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสาร การเปลี่ยนแปลงแทนที่ มลพิษสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การศึกษานอกสถานที่
 • คำอธิบายรายวิชา
  หลักการและเทคนิคในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เทคนิคต่างๆ ที่ใช้ขยายพันธุ์พืชและปรับปรุงพันธุ์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม