หน้า:  1  2  ()
รายวิชาทั้งหมด 
3056318 / 2.55 Logistics and Supply chain Management (A.Orapin Ruying)) ข้อมูล
การจัดการโลจิสติกส์เชิงกลยุทธ์
แบบสำรวจด้านวิชาการเพื่อการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพของนักศึกษา
3056103 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม (อ.ศรีวาลี )ข้อมูล
3056317 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (อ.ศรีวาลี )ข้อมูล
3056318 การจัดการโลจิสติกส์และโซอุปทาน (อ.ศรีวาลี)
3564903 สัมมนาปัญหาการจัดการ ( อ.ศรีวาลี)ข้อมูล
3063303 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ( อ.ศรีวาลี )ข้อมูล
3056101 หลักการบริหารธุรกิจ ( อ.ศรีวาลี)ข้อมูล
3063204 การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า (อ.ศรีวาลี)ข้อมูล
3063304 : การประกันภัยในอุตสาหกกรมขนส่งสินค้าและบริการโลจิสติส์ (อ.ศรีวาลี) ข้อมูล
3056318 Logistics managementข้อมูล
3063206 การจัดการพาณิชย์นาวี (อ.ศรีวาลี)ข้อมูล
3060101 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (อ.รัฐธรรม )
3056318 การจัดการโลจิสติกส์ (อ.รัฐธรรม ภูริสัมพันธ์)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
3056101 การประกันภัยบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
3056305 การเป็นผู้ประกอบการบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
3562304 การวางแผนและการบริหารโครงการบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
3561101 องค์การและการจัดการบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล