ประเภทย่อย
การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
สมรรถนะฐานเทคโนโลยี