• ศึกษาความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบชุมชน กิจกรรมในชุมชนในด้านต่างๆ ตลอดจนศึกษาวิถีชีวิต ประเพณี ความเชื่อ วัฒนธรรม พฤติกรรมของมนุษย์ในชุมชน เพื่อให้สามารถเลือกวิธีการสื่อสาร การวางแผนสื่อสารที่เหมาะสมกับชุมชนด้านต่างๆ เช่น การรณรงค์กิจกรรมทางการเมืองของท้องถิ่น การโฆษณาประชาสัมพันธ์ระดับท้องถิ่น