รายวิชาทั้งหมด 
การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(E-com)
Statistical Package for Research
การศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
เทคโนโลยีระบบมัลติมีเดียสำหรับงานธุรกิจบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
3061101 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานสำนักงานบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
computer graphicบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
กศ.บท. สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
3061105 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
Data Structure and Algorithmบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
Business Management with Computer บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
3061105/3562104 การจัดธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
3061209 การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
การจัดการระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ข้อมูล
3061102 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ข้อมูล
3061106 การออกแบบสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
3504202 การวางระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
3061203 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจเบื้องต้นบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล