Courses 
3562119 การจัดการงานแม่บ้าน
3572402 อุตสาหกรรมการบิน 1
1562404 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
3571301 หลักการโรงแรม
1562403 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
3571201 หลักการมัคคุเทศก์
1562402 สนทนาภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง 2
3571103 การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ
1561108 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2
3562128 การจัดการประชุมสัมมนา
1561107 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1
3572101 การสำรองที่นั่งและการจัดจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน
3562118 การจัดการส่วนหน้า
3572201 การวางแผนและการจัดรายการนำเที่ยว
3573301 การวางแผนและพัฒนาบุคคลในธุรกิจโรงแรม
3571101 การขนส่งผู้โดยสาร
3570302 ศิลปะการต้อนรับและการสื่อสารในงานบริการ
3573201 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3573202 การส่งเสริมการท่องเที่ยว
3562114 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ