รายวิชาทั้งหมด 
4073303 การจัดการคุณภาพน้ำและของเสียรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
4073305 การจัดการสิ่งแวดล้อมและการควบคุมมลพิษรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
Immunologyรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
โภชนศาสตร์ข้อมูล
การสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
HS1234 เภสัชวิทยาข้อมูล
Nutrion for Public Healthข้อมูล
HS4073305 การจัดการสิ่งแวดล้อมข้อมูล
Pharmaco(นิภาพร)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
การสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการข้อมูล
ปรสิตวิทยาสาธารณสุข
โภชนศาสตร์สาธารณสุขข้อมูล
4072501 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล