หน้า:  1  2  3  ()
รายวิชาทั้งหมด 
การเขียนโปรแกรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์
SIT5511 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
GED1001 Information Study Skillsรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
GED4003 คอมพิวเตอร์กับชีวิต ภาคกศ.บทรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
GED4003 คอมพิวเตอร์กับชีวิต ภาคปกติ 2/2559 (อ.กรรณิการ์ แก้วเชื้อ)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
GED4003 คอมพิวเตอร์กับชีวิต ภาคกศ.บท (อ.กรรณิการ์ แก้วเชื้อ)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
GED4003 คอมพิวเตอร์กับชีวิต (ภาคปกติ)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
GED4003 คอมพิวเตอร์กับชีวิตรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
GED4003 คอมพิวเตอร์กับชีวิต อ.กรรณิการ์ แก้วเชื้อรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
GED4003 คอมพิวเตอร์กับชีวิต (กลุ่มเรียน 55081.121)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
GED4003 คอมพิวเตอร์กับชีวิต และ 4122601 คอมพิวเตอร์กับชีวิต (อ.กรรณิการ์)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
ICT1001 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
MBC0502 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
SIT0102 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
SIT0406 (SIT4507) การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
SIT0501 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
SIT1201 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้นรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
SIT1301 โครงสร้างข้อมูลสำหรับการเขียนโปรแกรม (Data Structure for Programming)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
SIT1408 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
SIT2202 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล