รายวิชาทั้งหมด 
0106กฎหมายอาญา 1รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
Law and Society (EP)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
law001 ประวัติศาสตร์กฎหมายข้อมูล
กฎหมายกับสังคม(Law and Society)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
กฎหมายธุรกิจ(Bussiness Law)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
กฎหมายล้มละลาย(Bankruptcy Law)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
กฎหมายอาญา 1รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
กฎหมายอาเซียน (ASEAN Law)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญารายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
นิติปรัชญา(Philosophy of Law)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
หลักกฎหมายปกครอง(Principle of Administrative Law)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
หลักกฎหมายมหาชนบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล