ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พัฒนาระบบบริการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยได้พัฒนาจาก Moodle เวอร์ชัน 1.9 เป็น Moodle เวอร์ชัน 3.0 ขอให้ผู้สอน สำรองข้อมูลระบบในเวอร์ชัน 1.9 และสำนักวิทยบริการฯ จะทำการย้ายระบบในเดือนธันวาคม 2559

คณาจารย์ นักศึกษา สามารถเข้าใช้งานระบบได้ โดยใช้ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เดียวกับ SRU Passport กรณีที่อาจารย์ต้องการเพิ่มรายวิชาในระบบฯ เวอร์ชัน 3.0 โปรดติดต่อกรอก แบบฟอร์มขอสิทธิ์ผู้สอนระบบริหารจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี LMS@SRU สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายพัฒนาสาระดิจิทัลและสื่อประสม (หมายเลขภายใน 5103) อีเมล cci@sru.ac.th หรือ ccisru@gmail.com

     
 
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ เวอร์ชัน 1.9
 
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ เวอร์ชัน 3.0